Skola i Chiang Rai lär barn om PM2.5 luftkvalitet

5 feb 2567 • Länk till källan

Frågan om luftkvaliteten PM 2.5 i Thailands norra område har blivit en återkommande miljökris under hela vintern, som pågått i många år.
Detta har blivit ett återkommande problem i norra Thailand, där regeringen ständigt lovar att ta itu med frågan. Effekten av PM 2,5-damm i norra Thailand har blivit allvarligare och mer långvarig, till den grad att medborgare i provinserna Chiang Rai och Chiang Mai inte kan leva normalt. I många år har ”bränning” varit en avgörande faktor. Rökpartiklarna som produceras är starkt förknippade med flera hot spots, ofta orsakade av markbränning i norra Thailand och angränsande länder.
Detta har skapat idén att ”lokala invånare”, till stor del involverade i jordbruket, är den centrala orsaken till rökpartiklarna från fältbränning, särskilt på platser medomväxlande enväxtodling.
Dessa operationer släpper ut farliga föroreningar i atmosfären, vilket skapar ett tjockt dis som täcker regionen under vissa perioder av året. Diset minskar sikten och luftkvaliteten och utgör stora hälsorisker, särskilt för utsatta grupper. Exponering för fina partiklar (PM 2,5) kan orsaka andningsbesvär, hjärt-kärlproblem och andra negativa hälsoeffekter.
Dessutom bidrar diset till miljöförstöring och minskar den regionala biologiska mångfalden. Att ta itu med det årliga smogproblemet innebär ett samarbete mellan regeringstjänstemän, lokalbefolkningen och miljöorganisationer.
Att implementera hållbara jordbruksmetoder, begränsa industriella utsläpp och öka allmänhetens medvetenhet är alla viktiga åtgärder för att lösa smogsituationen i norra Thailand.

För ett år sedan introducerades barn på Banpafae-nongor-sansaimoon School till programmet ”Blå skolan” för utbildning i luftföroreningar.
Projektet, finansierat av thailändska och internationella organisationer, startade 2021. Det syftade till att utbilda grundskoleelever om sätt att bekämpa luftföroreningar i skolan.
Programmet utbildade instruktörer genom ett flertal workshops, och lärarna förmedlade sedan sina kunskaper till sina elever.
Så småningom hoppas vi kunna förvandla studenter till ”aktiva medborgare” som kan försvara sig själva och förmedla kunskap till sina familjemedlemmar, vilket resulterar i direkta hälsofördelar, säger Nion, programmets samordnare. Programmet lär eleverna om partiklar, hur det påverkar människors hälsa och hur man hanterar det effektivt.