Pattaya-fängelset uppgraderar avloppsreningssystemet

• Länk till källan

Nong Plalais borgmästare och personal på Chonburis miljöavdelning besökte fängelset för att inspektera det nuvarande systemet för rening och bortskaffande av avloppsvatten, som är föråldrat och i behov av förbättring.
Fängelseadministrationen uppmanades att installera ytterligare diffusorer i den första och andra avloppsbrunnen och muddra deras slamtank, vilket inte har gjorts sedan avloppsreningsutrustning installerades och avloppsvatten hölls i en damm. Fängelset har redan begärt en slamsugarbil från Pattayas stadshus, och det arbetet kommer att påbörjas den 15 november. Det kommer att förelas på 12 jordbruksstationer för att användas i gödningsmedel.
Samtidigt förberedde fängelset för diffusorerna, som är gamla och otillräckliga för mängden avloppsvatten som släpps ut varje dag, cirka 550 m3. Pattaya är redo att installera ytterligare luftningssystem för att vara lämpliga för mängden avloppsvatten i avloppspoolerna och minska luftningstiden med hälften.

Fängelset släpper ut renat vatten i en kanal bakom fängelset och vattenkvaliteten kontrolleras kontinuerligt. På sikt kommer det att ske en ökning av avloppsbrunnar och en uppgradering av reningssystemet för avloppsvatten för att passa det ökande antalet fångar.