Gatuförsäljare och motorcykeltaxi får nya regler

• Läs mer hos källan

Kabinettet godkände på onsdagen nya planer för att hantera gatuförsäljare och motorcykeltaxi på Bangkok vägar, inklusive att de får betala en avgifter för att uppta allmän plats.
Ministrarna kom överens om kortsiktiga och långsiktiga åtgärder för reform av lagen om ockupation av offentliga platser och trottoarer i Bangkok-området. På kort sikt kommer myndigheterna att samarbeta för att skapa tydliga policyer och planer för hantering av gatuförsäljare och motorcykeltaxi på allmänna platser.
På lång sikt kommer det att finnas en tydlig uppsättning kriterier för legitim drift av ”gatuföretag” med hänsyn till lokala förhållanden och behoven hos människor och lokala intressenter. Turism- och försörjningsnav för småskaliga gatuentreprenörer kommer att skapas för att öka samhällets kulturella identitet.

Den nya lagen kommer att kräva att försäljare med bås och mc-taxiverksamhet betalar en avgift för användning av offentliga platser eller vägar. Under tiden planerar en kommitté användning och förvaltning av offentliga platserna för småskaliga företag i Bangkok och på nationell nivå. Kommittén kommer också att övervaka leverantörer och mc–taxistopp på offentliga platser samt klagomålskanaler.